Пропуснете до основното съдържание »

Общи условия за използване на InvisibleShield.bg

Раздел I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

1. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

   1.1. „Уебсайт” или „Сайт” е обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

   1.2. „Интернет страница” („Страница”) е съставна и обособена част от уебсайт.

   1.3. „Електронна поща” е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през Интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

   1.4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

   1.5. „IP Адрес” е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

   1.6. „Услуга/и” на сайта включват:

      1.6.1. достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

      1.6.2. покупки на стоки от Интернет магазина, част от този сайт;

      1.6.3. създаване и персонализация на Потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до Интернет магазина на сайта;

      1.6.4. получаване на e-mail бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

   1.7. „Потребител” е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

   1.8. „Клиент” – дееспособно физическо лице (навършило 18 години и непоставено под запрещение) или юридическо лице, което е регистрирано в InvisibleShield.bg или извършва покупка от Интернет магазина и се е съгласило с настоящите Общи условия.

   1.9. „Клиентски профил” – информация за Клиента (имена или търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, Единен идентификационен номер (ЕИК), Идентификационен номер по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от Интернет магазина за целите, посочени в настоящите Общи условия.

   1.10. „Потребителско име” е посочена от Клиента при регистрацията му в InvisibleShield.bg поредица от букви и/или цифри, посредством която той се индивидуализира в InvisibleShield.bg.

   1.11. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с Потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможност за достъп до Клиентския му профил, за извършване на валидни заявки за покупка на предлаганите в InvisibleShield.bg стоки и за достъп до услуги, за ползването на които се изисква регистрация.

   1.12. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

   1.13. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

   1.14. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

   1.15. „Случайно събитие” е непредвидимо към момента на подаване на поръчката за покупка обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението й обективно невъзможно.

   1.16. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

   1.17. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и други, нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите Потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Горе

Раздел IІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

2. Настоящият документ урежда Общите условия за ползване на интернет сайта InvisibleShield.bg. Те имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и „Финанс-БГ” ЕООД. „Финанс-БГ” ЕООД предоставя на Потребителите на сайта възможност за закупуване на предлаганите през интернет магазина стоки чрез отправяне на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Потребителите на настоящите Общи условия.

   2.1. Потребителите следва внимателно да прочетат и да се запознаят с Общите условия за използването на услугите, предоставени от InvisibleShield.bg.

   2.2. Използването на услугите от сайта означава, че Потребителят се е запознал с Общите условия, както и че е съгласен с тях. Тези правила обвързват всички Потребители. Ако не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт.

   2.3. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия за ползване на InvisibleShield.bg” и натискане на виртуалния бутон „Продължи”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра, ползван от „Финанс-БГ” ЕООД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „Финанс-БГ” ЕООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. При регистрация на Клиент – юридическо лице, изявлението по тази точка се извършва от законния му представител.

3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес http://InvisibleShield.bg/terms по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

4. „Финанс-БГ” ЕООД управлява този Сайт от офиса си в гр. София, България. „Финанс-БГ” ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен.

5. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за електронната търговия и чл. 52 от Закона за защита на Потребителите (ЗЗП) сме длъжни да предоставим свободно на Потребителите следната информация:

   5.1. Име на Доставчика: „Финанс-БГ” ЕООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 131473696, седалище и адрес на управление: гр. София 1616, ул. „Кумата” №75Е, вх. Б.; адрес на електронна поща: info @ invisibleshield.bg; телефон: +359(88)

   5.2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт. „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност, в случай че посочената от производителя информация за характеристиките на съответната стока е невярна или неточна.

   5.3. Цената на стоките е изписана с ВКЛЮЧЕН ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.

   5.4. Начините и сроковете за доставка на поръчани от Интернет магазина стоки са подробно описани на страница "Информация за плащане и доставка".

   5.5. Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките и могат да бъдат намерени на страница " Информация за плащане и доставка ".

   5.6. „Финанс-БГ” ЕООД не налага никаква допълнителна стойност при използването на предоставените средства за комуникация с Потребителите.

   5.7. Плащането на стоките е съобразено с чл. 93 ал. 1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

   5.8. Въпреки, че се стремим да не обявяваме за продажба стоки, които нямаме в наличност е възможно да се получи така, че количеството на поръчаните артикули да е изчерпано. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, „Финанс-БГ” ЕООД, в рамките на 5 работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента - посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес - за изчерпването на стоката и за възможността да изчака следващо зареждане или да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да изчака следващо зареждане или да промени поръчката си, заплатената сума за поръчаните продукти ще му бъде възстановена в рамките на 5 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

   5.9. Право на отказ от стоката: всеки Потребител по смисъла на Закона за защита на Потребителите има право да се откаже от поръчаните стоки в рамките на 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, в случай че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката и че е във вида, в който е получена и условията по чл. 55 от ЗЗП. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

      5.9.1. В случай, че Потребителят упражни правото си по чл. 55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ и да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид на адреса на магазина на „Финанс-БГ” ЕООД, от който е изпратена.

      5.9.2. „Финанс-БГ” ЕООД се задължава да възстанови платените от Потребителя суми в срок до 30 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от стоката.

      5.9.3. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

      5.9.4. При явно несъответствие на стоката със заявената и с характеристиките посочени в съответната страница, Доставчикът възстановява на Потребителя цялата платена сума, включително транспортните разходи платени от Потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал. 3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на върнатата стоката, и ненарушаване на търговския й вид и опаковка или при желание от страна на Потребителя, и отправено писмено искане я заменя със съответстваща на заявената като разходите за доставка са за сметка на Доставчика.

   5.10. При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, той ще бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на ZAGG Inc. или ще бъде възстановена заплатената от Клиента стойност на стоката в срок от 7 работни дни, считано от датата, на която той е упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, се процедира съгласно гаранционните условия на ZAGG Inc. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Клиента.

   5.11. При получаване на пратката Клиентът трябва да провери съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърне към куриера за протокол за увредена пратка.

6. Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в InvisibleShield.bg е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях, по описания в чл. 12 от настоящите Общи условия начин.

Горе

Раздел IIІ. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

7. „Финанс-БГ” ЕООД, като създател и собственик на този Интернет сайт, Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Сайт, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена.

8. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт, са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

9. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта InvisibleShield.bg (включително наличните бази данни), принадлежат на „Финанс-БГ” ЕООД или на съответно указаното лице и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

10. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е „Финанс-БГ” ЕООД или трето лице.

11. В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност Потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. „Финанс-БГ” ЕООД не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността й. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от Потребителите, които са публикували информацията. „Финанс-БГ” ЕООД си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на български език.

12. Наличните препратки от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. „Финанс-БГ” ЕООД не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин „Финанс-БГ” ЕООД по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

13. Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само при спазването на следните правила:

   13.1. сайт с препратка към InvisibleShield.bg може да сочи към съдържание на InvisibleShield.bg, но не и да го копира;

   13.2. не трябва да създават рамки на браузъра или граници около съдържание на InvisibleShield.bg;

   13.3. не трябва да посочва неявно, че InvisibleShield.bg налага или препоръчва него или продуктите му;

   13.4. не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на InvisibleShield.bg

   13.5. не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

14. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на Република България и общоприетите правила за комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица. Потребителите на сайта нямат право да го претоварват с фиктивни заявки.

15. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с Потребителите на Уебсайта, които не са извършили регистрация на Интернет сайта („Нерегистрирани Потребители”), като техните права са ограничени по отношение на Клиентския профил. Всичките информационни и търговски услуги, и ресурси на Сайта InvisibleShield.bg са достъпни за нерегистрирани потребители.

Горе

Раздел IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

І. Права и задължения на „Финанс-БГ” ЕООД

16. „Финанс-БГ” ЕООД се задължава:

   16.1. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока;

   16.2. да достави в срок заявената стока;

   16.3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

17. „Финанс-БГ” ЕООД има право:

   17.1. по всяко време и без предупреждение да прави промени в съдържанието на Сайта, в това число услуги и цени;

   17.2. да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му;

   17.3. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси, и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на „Финанс-БГ” ЕООД, включително да поставя такива електронни препратки и рекламни банери в Клиентския профил на Клиента;

   17.4. да изпраща търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

18. „Финанс-БГ” ЕООД няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и InvisibleShield.bg, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта. „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на „Финанс-БГ” ЕООД (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).

19. „Финанс-БГ” ЕООД няма задължението да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Клиента при ползване на услугите, предоставяни чрез InvisibleShield.bg.

20. „Финанс-БГ” ЕООД си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез InvisibleShield.bg, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в InvisibleShield.bg или в Клиентския профил на Клиента.

21. „Финанс-БГ” ЕООД има право по всяко време, по своя преценка да спира достъпа до и/или да премахва мнения, коментари, изображения и други материали, публикувани в InvisibleShield.bg от Клиента, когато последният ползва услугите, предоставяни чрез InvisibleShield.bg в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.

22. „Финанс-БГ” ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на Сайта, „Финанс-БГ” ЕООД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени от Потребителя, ако има такива.

   22.1. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл. 66 ал. 2 от Закона за защита на потребителите.

ІІ. Ограничаване на отговорността

23. „Финанс-БГ” ЕООД полага грижа информацията в InvisibleShield.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Финанс-БГ” ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

24. „Финанс-БГ” ЕООД няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито, че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че „Финанс-БГ” ЕООД не отговоря за евентуално причинени на Клиента при ползване на предоставяните услуга вреди, освен, ако са причинени от „Финанс-БГ” ЕООД умишлено или при проявена груба небрежност

25. „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до InvisibleShield.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „Финанс-БГ” ЕООД, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

26. „Финанс-БГ” ЕООД не гарантира, че достъпът до InvisibleShield.bg ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „Финанс-БГ” ЕООД.

27. Доколкото „Финанс-БГ” ЕООД не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, „Финанс-БГ” ЕООД не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

28. „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством InvisibleShield.bg като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо „Финанс-БГ” ЕООД за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването от потребителите на този Сайт, или материали от него от страна на Потребителя доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди, се поема от Потребителя.

29. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в InvisibleShield.bg и в Клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, както и чрез електронни препратки, поставени на страниците на InvisibleShield.bg при публикуване на мнения, коментари и изображения на Клиенти, „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание.

30. „Финанс-БГ” ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва InvisibleShield.bg.

31. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, „Финанс-БГ” ЕООД не отговаря за съдържанието на извлечената при използването на услугата "Търсене" информация.

32. „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност, спрямо Клиента и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез InvisibleShield.bg.

33. Страните приемат, че „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на „Финанс-БГ” ЕООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи „Финанс-БГ” ЕООД предварително уведомява Клиента за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

34. „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

35. „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в интернет сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки.

36. „Финанс-БГ” ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

ІІІ. Права и задължения на Клиента

37. Клиентът се задължава:

   37.1. да посочи точен и валиден адрес на електронна поща, телефон, както и точен и валиден адрес за доставка, при подаване на заявка за покупка на стока;

   37.2. да плати цената на заявената от него стока и разходите по доставката;

   37.3. да получи стоката;

   37.4. да не подава фиктивни или невалидни поръчки или друга невярна информация.

38. Клиентът има право на:

   38.1. достъп в режим онлайн до InvisibleShield.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „Финанс-БГ” ЕООД;

   38.2. достъп до и корекция в режим онлайн на личните си и други данни, въведени в при регистрацията му или след това;

   38.3. отказ от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор при условията на т. 5.9 от настоящите Общи условия и на чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

39. Клиентът се задължава при ползване на InvisibleShield.bg:

   39.1. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

   39.2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;

   39.3. да уведомява незабавно „Финанс-БГ” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на InvisibleShield.bg;

   39.4. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват InvisibleShield.bg, както и да не използва InvisibleShield.bg по начин, предизвикващ спиране на нормалната работа на Уебсайта;

   39.5. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в InvisibleShield.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

   39.6. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

   39.7. Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си, както и да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си и да уведомява незабавно „Финанс-БГ” ЕООД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му.

   39.8. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

   39.9. При публикуване на мнения, коментари, изображения и видео файлове Клиентът се задължава да не разполага на сървъра, ползван от „Финанс-БГ” ЕООД, да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица, включително чрез публикуване на електронни препратки към съответни сайтове или ресурси, информация, данни, текст, файлове, фотографии, графики, съобщения, както и всякакви други материали:

      39.9.1. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

      39.9.2. чието съдържание нарушава права или свободи на човека;

      39.9.3. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

      39.9.4. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;

      39.9.5. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

      39.9.6. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

      39.9.7. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

      39.9.8. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от „Финанс-БГ” ЕООД;

      39.10. При неспазване на задълженията по т. 39.1-9 „Финанс-БГ” ЕООД има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до Клиентския му профил и до съответната информация или материали, разположени или направени достъпни от Клиента на Интернет страниците на InvisibleShield.bg, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по т. 39.1-9 от страна на Клиента. В тези случаи, „Финанс-БГ” ЕООД има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

ІV. Обезщетения

40. Клиентът е длъжен да обезщети „Финанс-БГ” ЕООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети „Финанс-БГ” ЕООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

41. Клиентът е длъжен да обезщети „Финанс-БГ” ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Клиентът е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от „Финанс-БГ” ЕООД услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

42. „Финанс-БГ” ЕООД е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от „Финанс-БГ” ЕООД умишлено или при проявена груба небрежност.

43. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице или на лице поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от същото на „Финанс-БГ” ЕООД и на трети лица при регистрацията, при извършване на заявки за закупуване на предлагани в InvisibleShield.bg стоки или при ползване на други услуги, достъпни през уебсайта InvisibleShield.bg.

Горе

Раздел V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

І. Лични данни

44. „Финанс-БГ” ЕООД има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, адрес на електронна поща, данни за фактура (когато Клиентът желае да получи такава) и всяка друга информация, която Клиентът предоставя доброволно и по собствено желание изпраща до сайта при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при извършване на заявки за покупка, заявяване, получаване или използване на предоставяните от „Финанс-БГ” ЕООД услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

45. „Финанс-БГ” ЕООД, не иска да получава конфиденциална или защитена информация от клиентите чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права.

46. Информацията по чл. 44 от настоящите Общи условия е под закрилата на Закона за защита на личните данни. „Финанс-БГ” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки и предоставянето на други услуги чрез InvisibleShield.bg – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

47. Потребителите на InvisibleShield.bg са съгласни с факта, че „Финанс-БГ” ЕООД и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация с която се идентифицира даден Потребител, но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.

48. Ограниченията по т. 47 не се прилагат, в случай че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „Финанс-БГ” ЕООД има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

49. Клиентът може по всяко време за поиска от „Финанс-БГ” ЕООД заличаване на Клиентския си профил. В този случай заличаването на Клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка при неизпълнена поръчка.

ІІ. Цели, за които може да се използва информацията

50. „Финанс-БГ” ЕООД ще използва личните данни на Клиента единствено за целите на техническото управление на Сайта, за изпълнение на предлаганите услуги, за да предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Клиента, както и за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и услуги на Клиента, за предлагане на оферирани от други лица стоки и услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Клиента, за статистически и други цели.

51. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Финанс-БГ” ЕООД на посочените по-горе адрес или адрес на електронна поща за контакт.

52. „Финанс-БГ” ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели или рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

Горе

Раздел VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ

53. Поръчването на поставените в кошницата видове и количества стоки става чрез натискане на бутона "Потвърждавам поръчката" в преглед на поръчката. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор Клиента и „Финанс-БГ” ЕООД. При поръчката Клиентът задължително посочва e-mail, телефон и точен адрес за осъществяване на доставка.

54. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за „Финанс-БГ” ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.

55. Поръчките се приемат онлайн без прекъсване, като обработката им се извършва в делнични дни от 9.30 до 17.30 часа. Началото на обработката се разглежда като начало на срока за доставка.

56. Поръчаната стока се доставя на посочения от Клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от Клиента едновременно с цената на стоката. Поръчаната от Клиента стока се доставя в указаните при подаването на поръчката срокове. Доставката е до посочения от Клиента адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от Клиента.

57. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

Горе

Раздел VІI. ПРОЦЕДУРА ПО ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ПОКУПКА

58. Поръчка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

   58.1. Клиентът има възможност да избира продукти и да ги добавя със съответните действия във виртуална "Кошница";

   58.2. В "Кошницата" Клиентът определя количеството на стоките и продължава към попълване на личните данни за покупката чрез натискане на бутон „Плащане”;

   58.3. Клиентът, попълва лични данни за поръчката - име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура;

   58.4. При натискане на бутон „Подаване на поръчката”, заявката за покупка на стока през интернет магазина се счита за извършена.

59. Заявката за покупка се счита за приета от онлайн магазина след изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на „Финанс-БГ” ЕООД, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка, правото на Клиента – Потребител да се откаже от направената поръчка, условията и начина за упражняването на това право.

60. След получаване на поръчката от InvisibleShield.bg се извършва проверка на посочения e-mail или телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката. При плащане по начин, различен от „Плащане при получаване” се счита, че поръчката е потвърдена с извършване на плащането.

61. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността по посочения в т. 60 начин. Обработката на поръчката започва с потвърждаването й.

62. Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

   62.1. при доставката - в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;

   62.2. по банков път по банкова сметка на „Финанс-БГ” ЕООД;

   62.3. с кредитна и дебитна карта;

   62.4. чрез epay.bg, ebg.bg, Paypal;

   62.5. по всеки друг указан в Интернет страниците на InvisibleShield.bg начин.

63. С избора на начин на плащане, предвиден в т. 62, Клиентът – потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от Закона.

64. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Финанс-БГ” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

65. При липса на възможност за изпълнение на задълженията на „Финанс-БГ” ЕООД, поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, в посочения при подаване на поръчката срок, „Финанс-БГ” ЕООД уведомява Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. В тези случаи „Финанс-БГ” ЕООД се прилагат разпоредбите на т. 5.8 от настоящите Общи условия.

Горе

Раздел VIII. ПРОМЕНИ

66. „Финанс-БГ” ЕООД си запазва правото да изменя Общите условия за предоставяне на предлаганите услуги по всяко време, като датата на актуализацията ще бъде ясно посочена. Потребителите следва да се запознаят с настъпилите изменения, тъй като те са обвързващи за тях.

67. При извършване на промени в Общите условия, „Финанс-БГ” ЕООД се задължава да уведоми Клиента като изпрати на посочения от него адрес на електронна поща или публикува на видно място в InvisibleShield.bg или в Клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

68. Ако в рамките на срока по т. 67 Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

69. Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че не желае да използва invisibleshield.bg в бъдеще и Потребителският му профил ще бъде изтрит след получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до „Финанс-БГ” ЕООД по електронна поща на адрес: info@InvisibleShield.bg.

70. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „Финанс-БГ” ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по т. 67 поръчка за покупка на стока.

Горе

Раздел IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

71. Страните декларират, че в случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да води до недействителност на Общите условия, на други клаузи или техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на приложимия закон или установената практика.

72. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от Общите условия, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в тях или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

73. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта InvisibleShield.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

74. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на „Финанс-БГ” ЕООД и влизат в сила считано от 01.01.2010 г.